VEELGESTELDE VRAGEN OVER PROJECT Green Turtle

Het perceel voor het batterijpark grenst aan de 380kV-hoogspanningslijn Van Eyck – Gramme van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Elia heeft plannen voor een nieuw hoogspanningsstation op het industrieterrein van Rotem in Dilsen-Stokkem. Zo kan het batterijpark rechtstreeks verbonden worden met het 380kV-hoogspanningsnet, de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet. 

GIGA Storage Belgium moet een omgevingsvergunning aanvragen bij de stad Dilsen-Stokkem om te kunnen starten met de bouw van het batterijpark. Zo’n vergunning garandeert dat er geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, gebruikers en de omgeving zelf. De vergunning werd aangevraagd op 22 december 2023. De beslissing om de omgevingsvergunning toe te kennen zal in het voorjaar van 2024 vallen. 

De komst van het batterijpark heeft geen rechtstreekse impact op de energiefactuur van de inwoners van Dilsen-Stokkem. Op grotere schaal hebben batterijparken wel een positieve impact op de betaalbaarheid van onze energiebevoorrading. Momenteel wordt het verschil tussen vraag en aanbod van energie op het elektriciteitsnet in evenwicht gebracht met behulp van fossiele energiecentrales. Batterijparken kunnen deze rol overnemen en zo kolen- en gascentrales afschakelen. Hierdoor zullen de prijzen bij energieschaarste en bij een overaanbod van energie dichter naar elkaar toegroeien.  

Aan de hand van een landschapsintegratieplan, uitgewerkt door studiebureau Landmax, zal het batterijpark worden geïntegreerd in de omgeving. Een landschapsintegratieplan legt vast hoe het park op een harmonieuze en duurzame manier wordt ingepast in het omliggende landschap. De bedoeling is om het batterijpark visueel volledig te laten opgaan in de omgeving.

GIGA Storage doet er alles aan om eventuele hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. De relevante geluidsbronnen zijn de transformatoren en de batterij-invertor-unit. De site is zodanig ingericht dat het geluidsniveau ter hoogte van de omgevende bewoning lager is dan 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) ‘s nachts. Dit blijkt uit de uitgevoerde geluidssimulaties. Voor het berekenen van de geluidsniveaus worden de richtlijnen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) gevolgd.

In de onmiddellijke omgeving van het toekomstige batterijpark circuleren de rugstreeppad, de gladde slang en de boomkikker. Met het landschapsintegratieplan bouwt GIGA Storage Belgium de biotoop van de boomkikker verder uit met onder andere bes- en vruchtdragende struiken, worden bijkomende zonbeschenen minihabitats gecreëerd voor de rugstreeppad en wordt rekening gehouden met de habitat van de gladde slang.  

Veiligheid is een topprioriteit voor GIGA Storage, en wordt gegarandeerd door onder andere een omheining te voorzien rondom het park, een geavanceerd monitoringssysteem en camerabewaking te implementeren en wekelijks een visuele inspectie om eventuele risico’s te identificeren en proactief aan te pakken.

Er zijn verschillende maatregelen voorzien op gebied van brandveiligheid. GIGA Storage maakt gebruik van een nieuwe celtechnologie (LFP) die veiliger is dan bij dagelijkse elektrische apparaten en elektrische auto’s. Het batterijpark wordt gemonitord en voorzien van branddetectiesystemen. Verder wordt het park zodanig ingericht dat de kans op brand en brandoverslag naar andere batterijen minimaal is. Er is ook afstemming met de lokale brandweer voorzien om de veiligheid op het park te garanderen.  

Voor vragen en informatie kan u een mail sturen naar omwonenden@giga-storage.be. Indien gewenst kunnen wij een gesprek inplannen om het project met u te bespreken.