VEELGESTELDE VRAGEN OVER PROJECT BLUE MARLIN

Deze locatie is een strategisch slimme locatie voor het bouwen van een batterijpark omwille van twee redenen:
– Het hoogspanningsstation Van Eyck vormt een belangrijke schakel in het Belgische hoogspanningsnet door de aansluiting van belangrijke 380kV-hoogspanningslijnen, de ruggengraad van het Belgische hoogspanningsnet. Dit is het sterkte elektrische knooppunt in Limburg.

– De nabijheid van het hoogspanningsstation zorgt voor een korte en rechtstreekse aansluiting van het batterijpark op het hoogspanningsnet. Dat betekent dus geen extra hoogspanningsleidingen.

Er zijn twee 380kV-hoogspanningsstations in Limburg: Van Eyck in Kinrooi en Andre Dumont in Genk. Aan het hoogspanningsstation Andre Dumont is reeds een batterijpark vergund. Het is vandaag niet mogelijk om in deze regio een tweede batterijpark te bouwen. Daarom wil GIGA Storage het batterijpark aansluiten op het hoogspanningsstation Van Eyck. GIGA Storage heeft de mogelijkheden bekeken om het batterijpark in industriegebied of in een blauwe zone (nutszone) te bouwen en via ondergrondse kabels aan te sluiten op het hoogspanningsstation, maar er werd geen geschikte locatie gevonden.

Het gebied van het batterijpark is agrarisch gebied. Indien het batterijpark hier gebouwd wordt, wordt het gebied zonevreemd. De stedenbouwkundige mogelijkheid om het batterijpark te realiseren in landbouwgebied is een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan. Deze stedenbouwkundige afwijking is ook van toepassing voor windturbines en windturbineparken.

Om te kunnen starten met de bouw van het batterijpark moet GIGA Storage een omgevingsvergunning verkrijgen van de gemeente Kinrooi.

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning legt vast welke overheden bevoegd zijn voor de kennisneming van en de beslissing over een vergunningsaanvraag. In het geval van het batterijpark in Kinrooi is het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg bevoegd voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Voor meer informatie kan u codex.vlaanderen.be raadplegen.

De komst van het batterijpark heeft geen rechtstreekse impact op de energiefactuur van de inwoners van Kinrooi en Maaseik. Op grotere schaal hebben batterijparken wel een positieve impact op de betaalbaarheid van onze energiebevoorrading. Momenteel wordt het verschil tussen vraag en aanbod van energie op het elektriciteitsnet in evenwicht gebracht met behulp van fossiele energiecentrales. Batterijparken kunnen deze rol overnemen en zo kolen- en gascentrales afschakelen. Hierdoor zullen de prijzen bij energieschaarste en bij een overaanbod van energie dichter naar elkaar toegroeien.

Aan de hand van een landschapsintegratieplan, uitgewerkt door studiebureau Landmax (onderdeel van United Experts) zal het batterijpark worden geïntegreerd in de omgeving. Een landschapsintegratieplan legt vast hoe het park op een harmonieuze en duurzame manier wordt ingepast in het omliggende landschap. De bedoeling is om het batterijpark visueel volledig te laten opgaan in de omgeving.

Er zijn verschillende maatregelen voorzien op gebied van brandveiligheid. GIGA Storage maakt gebruik van een nieuwe celtechnologie (LFP) die veiliger is dan bij dagelijkse elektrische apparaten en elektrische auto’s. Het batterijpark wordt gemonitord en voorzien van branddetectiesystemen. Verder wordt het park zodanig ingericht dat de kans op brand en brandoverslag naar andere batterijen minimaal is. Er is ook afstemming met de lokale brandweer voorzien om de veiligheid op het park te garanderen.  

GIGA Storage doet er alles aan om eventuele hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. De drie belangrijkste geluidsbronnen zijn transformatoren, convertoren en airconditioning. De site is zodanig ingericht dat het geluidsniveau voor de omliggende bebouwing lager zijn dan 40 dB(A). Dit blijkt uit de uitgevoerde geluidssimulaties. Voor het berekenen van de geluidsniveaus worden de richtlijnen van Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) gevolgd.

De visuele integratie van het batterijpark in het landschap bevat een corridorfunctie voor fauna (en flora). Hierdoor kunnen dieren geen schade aanrichten aan de installatie en lopen ze zelf geen gevaar op elektrocutie. De ruime groenbuffer maakt het mogelijk dat dieren zonder impact op hun trekroutes om de installatie heen geleid worden. Verder wordt de omgeving van het projectgebied opgenomen binnen soortbeschermingsprogramma’s van dieren zoals de bruine kiekendief en grauwe klauwier, de kamsalamander, de otter en weidevogels.